Regulamin sklepu internetowego światXL

Niniejszy regulamin określa zakres i warunki sprzedaży rozwiązań informatycznych i wiedzy na stronie swiatxl.pl (zwanych dalej rozwiązaniami ERP XL) przez firmę Prospeo Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, ul. Graniczna 17, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla M.St. w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000591517. Wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi 50.000,00 zł. Kapitał zakładowy został wpłacony w całości, NIP: 9482605159.

§1 Definicje pojęć

 1. Klient - przedsiębiorca, który zawiera z Prospeo umowę kupna rozwiązania będący właścicielem oprogramowania Comarch ERP XL.
 2. Klient Prospeo - firma dla której Prospeo jest oficjalnym opiekunem w Comarch, objęta stałym rabatem 25% na wszystkie pełnowartościowe dodatki (poza programami dostępnymi w wersji Demo) dostępne w serwisie światXL. 
 3. Użytkownik - osoba reprezentująca Klienta posiadająca zarejestrowane konto w serwisie światXL lub ubiegająca się o taką rejestrację i korzystająca z serwisu w trybie do odczytu lub dokonująca zakupów rozwiązań ERP XL i uprawniona do dokonywania takich zakupów w imieniu Klienta.
 4. ERP XL - program komputerowy firmy Comarch
 5. Rozwiązania ERP XL - autorskie dodatki do programu Comarch ERP XL mogące działać wyłącznie z oprogramowaniem Comarch ERP XL oraz porady i narzędzia pomocne w użytkowaniu oprogramowania Comarch ERP XL
 6. Artykuł - rozwiązanie ERP XL omawiające jakieś zagadnienie związane z oprogramowaniem Comarch ERP XL lub usługą wdrożenia oprogramowania, mogące zawierać objaśnienia, porady i kod w postaci składni informatycznej.
 7. Dodatek - rozwiązanie ERP XL w postaci podprogramu ERP XL realizujące określoną funkcjonalność zrealizowane za pomocą standardowo dostępnych narzędzi programistycznych w ERP XL, w postaci kodu w języku SQL, jako samodzielna aplikacja uruchamialna współpracująca z ERP XL, w postaci biblioteki tzw. Dużej Hydry lub w oparciu i narzędzia firm zewnętrznych.
 8. Narzędzie - program komputerowy w postaci wykonywalnej lub w postaci składni służący do wykonania pewnych operacji w programie, którego uruchomienie może wymagać posiadania przez Klienta odpowiednich narzędzi informatycznych, umiejętności i uprawnień.
 9. Raport - rozwiązanie ERP XL służące do prezentacji określonego rodzaju danych w programie.
 10. Solucja - porada zmierzająca do rozwiązania pewnego zagadnienia związanego z działaniem ERP XL nie gwarantująca jednak uzyskania pożądanego efektu.
 11. Duża Hydra - licencja sprzedawana przez Comarch ERP XL określana w cenniku Comarch jako Dodatek programistyczny, której posiadanie jest wymagane przez klienta do skorzystania z dodatku Dużej Hydry.
 12. Uprawnienia - wymagany dostęp do programu umożliwiający podłączenie rozwiązania ERP XL lub korzystanie z niego.
 13. Środowisko produkcyjne - system informatyczny obejmujący program Comarch ERP XL, na którym ewidencjonowane są rzeczywiste zdarzenia gospodarcze i finansowe zachodzące u Klienta.
 14. Środowisko testowe - system informatyczny obejmujący program Comarch ERP XL zaopatrzony w bazę testową, która może zostać uszkodzona bez żadnych konsekwencji dla Klienta.

§2 Warunki korzystania z rozwiązań darmowych

 1. Klient ma prawo do nieodpłatnego korzystania z rozwiązań darmowych udostępnionych w serwisie.
 2. Rozwiązania darmowe publikowane są jako dostęp "publiczny" lub "ograniczony".
 3. Warunkiem korzystania z treści publikowanych w dostępie "ograniczonym" jest zarejestrowanie się w serwisie.
 4. Klient ma prawo do dowolnych modyfikacji rozwiązań darmowych w obrębie swojego systemu informatycznego.
 5. Nie zezwala się na komercyjną odsprzedaż rozwiązań w postaci oryginalnej i zmodyfikowanej.

§3 Warunki sprzedaży rozwiązań ERP XL

 1. Klientem może być wyłącznie przedsiębiorca posiadający oprogramowanie Comarch ERP XL na użytek firmy, którą reprezentuje.
 2. Po dokonaniu rejestracji Użytkownik ma status niepotwierdzony do momentu jego potwierdzenia przez Prospeo.
 3. Potwierdzenie statusu klienta następuje do 5 dni roboczych od daty rejestracji. O potwierdzeniu statusu użytkownik jest informowany pocztą e-mail na podany podczas rejestracji adres.
 4. Prospeo może odmówić potwierdzenia statusu klienta bez informacji zwrotnej dla Użytkownika.
 5. Akceptując zapisy niniejszego regulaminu, Użytkownik potwierdza, że posiada z Klientem stosowną umowę dającą mu prawo do korzystania z serwisu w jego imieniu.

§4 Zawarcie umowy sprzedaży

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest w chwili dokonania przez Klienta zapłaty.
 2. Użytkownik otrzyma powiadomienie na podany przy rejestracji adres e-mail o dokonanej zapłacie.
 3. Użytkownik otrzyma dostęp do płatnego rozwiązania ERP XL natychmiast po dokonaniu zapłaty.
 4. Klient otrzyma fakturę za zakupione rozwiązania ERP XL w przeciągu 14 dni roboczych od daty zapłaty.
 5. Konto bankowe, z którego płaci Użytkownik, nie musi być kontem bankowym należącym do Klienta.

§5 Odstąpienie od umowy

 1. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy w przeciągu 14 dni od daty zakupu bez podawania przyczyny.
 2. Życzenie odstąpienia od umowy należy wysłać na adres e-mail: swiatxl(et)prospeo.com.pl
 3. Prospeo dokona zwrotu pieniędzy za zakupione rozwiązania ERP XL na wskazane przez Klienta konto bankowe i prześle fakturę korygującą w przeciągu 14 dni od odstąpienia od umowy.
 4. Klient jest zobowiązany do usunięcia ze swojego środowiska informatycznego zakupionych rozwiązań, z których rezygnuje.

§6 Właściwości przedmiotu sprzedaży

 1. Przedmiotem sprzedaży jest dobro niematerialne w postaci wiedzy związanej z użytkowaniem programu ERP XL lub programu rozszerzającego standardowe możliwości programu ERP XL.
 2. Skorzystanie z rozwiązania ERP XL może wiązać się z koniecznością posiadania przez Klienta wiedzy i uprawnień do jego podłączenia w programie ERP XL lub do jego uruchomienia. 
 3. Brak uprawnień lub wiedzy po stronie klienta potrzebnej do podłączenia i użytkowania rozwiązania nie stanowi podstawy do reklamacji.
 4. Korzystanie z rozwiązania ERP XL nie powoduje utraty gwarancji producenta Comarch na program ERP XL pod warunkiem stosowania rozwiązania zgodnie z przeznaczeniem i z zachowaniem zalecanych środków ostrożności (patrz: Zagrożenia związane z korzystaniem z rozwiązań ERP XL). 
 5. Rozwiązanie nie daje gwarancji poprawnego działania na wszystkich wersjach programu. Prospeo zobowiązuje się do nieodpłatnego dostosowania rozwiązania do ewentualnych zmian w programie na życzenie klienta lub do zwrotu pieniędzy za zakupione rozwiązanie.

§7 Zagrożenia związane z korzystaniem z rozwiązań ERP XL

 1. Przed uruchomieniem rozwiązania ERP XL w środowisku produkcyjnym Klient zobowiązany jest do sprawdzenia poprawności jego działania w środowisku testowym.
 2. Klient zobowiązany jest do regularnego tworzenia i posiadania kopii zapasowej bazy danych ERP XL, która umożliwi odtworzenie danych w przypadku wystąpienia usterki związanej z działaniem rozwiązania ERP XL.
 3.  Ingerencja Klienta w rozwiązanie ERP XL może spowodować jego nieprawidłowe działanie i uszkodzenie programu ERP XL, a w konsekwencji utratę gwarancji Comarch na program ERP XL.
 4. Podniesienie wersji programu ERP XL Klienta wiąże się z koniecznością sprawdzenia poprawności działania zakupionego rozwiązania ERP XL w środowisku testowym, ponieważ może ono działać nieprawidłowo w innej wersji programu ERP XL, niż wersja na której zostało podłączone.
 5. Prospeo nie bierze odpowiedzialności za ewentualne usterki związane z korzystaniem z rozwiązań ERP XL.

§8 Tryb reklamacyjny

 1. Prospeo udziela gwarancji na płatne rozwiązania ERP XL, na mocy której Klient ma prawo do reklamacji.
 2. Gwarancja udzielana jest na okres 30 dni od daty zakupu rozwiązania. 
 3. Reklamacja dotyczy nie działania zakupionego płatnego rozwiązania ERP XL zgodnie z opisem na dowolnej wersji programu ERP XL.
 4. Reklamacja nie obejmuje rozwiązań ERP XL udostępnianych nieodpłatnie.
 5. Uprawniony do złożenia reklamacji jest Klient lub wskazana przez niego osoba kontaktowa.
 6. Reklamację należy zgłosić w formie e-mail na adres swiatxl(et)prospeo.com.pl.
 7. Po uznaniu reklamacji Klient powinien wskazać sposób jej realizacji: zwrot pieniędzy za zakupione rozwiązanie lub nieodpłatne poprawienie rozwiązania.
 8. W przypadku uznanej reklamacji zwrot pieniędzy nastąpi w przeciągu 7 dni roboczych od żądania zwrotu pieniędzy przez Klienta na wskazane przez Klienta konto bankowe. Jednocześnie zostanie wystawiona i przesłana Klientowi faktura korygująca. 
 9. Poprawienie rozwiązania może wiązać się z koniecznością uzyskania przez Prospeo dostępu do środowiska informatycznego Klienta.
 10. Klient ma prawo zmiany sposobu realizacji reklamacji z żądania poprawienia rozwiązania na żądanie zwrotu pieniędzy, jeśli praca nad poprawieniem rozwiązania przekroczy 30 dni roboczych.

§9 Ochrona praw autorskich

 1. Rozwiązania ERP XL publikowane na stronie są chronione prawem autorskim w myśl ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskimi i prawach pokrewnych.
 2. Właścicielem praw autorskich do publikowanych rozwiązań ERP XL jest Prospeo.
 3. Rozwiązania ERP XL traktowane są jako licencje i mogą być użytkowane tylko przez podmiot dokonujący zakupu.
 4. W ramach udostępnionych materiałów zabronione jest ich rozpowszechnianie i powielanie oraz umieszczanie ich w całości lub części na jakimkolwiek innym serwerze.
 5. Dozwolone jest umieszczanie odesłań do serwisu ze wskazaniem na źródło pochodzenia materiałów. Zabronione jest umieszczanie odesłań w taki sposób, aby utrudnione lub niemożliwe było poznanie źródła ich pochodzenia.
 6. Zabronione jest przekazywanie dostępów do zakupionych materiałów osobom trzecim.
 7. Dozwolona jest modyfikacja materiałów na potrzeby podmiotu zakupującego licencje.

§10 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem serwisu światXL jest Prospeo.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.
 3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 4. Klient ma prawo żądania usunięcia swoich danych ze zbioru.